O Przedszkolu

Jesteśmy przedszkolem prywatnym działającym na podstawie statutu, wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Bytom.

Wszelki sprzęt i wyposażenie przedszkola posiada odpowiednie atesty bezpieczeństwa, jak również cały obszar przedszkolny dostosowany jest do norm i wymagań wydanych przez Straż Pożarną oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Atmosfera

Na co dzień panuje u nas domowa , kameralna atmosfera. Do przedszkola uczęszcza 60 przedszkolaków. Dzieci pracują w trzech grupach: dwóch równoległych grupach mieszanych wiekowo( 3-5 lat) oraz jednej grupie przygotowującej do podjęcia nauki w szkole ( 6 latki).

Wierzymy, że odpowiednie otoczenie dziecka oraz wsparcie świadomych dorosłych, daje dziecku możliwość stać się samodzielnym, kreatywnym , odpowiedzialnym i szczęśliwym dorosłym w przyszłości.

Dlatego w naszym przedszkolu najważniejsze filary to:

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • współpraca,
 • indywidualne podejście do dziecka,
 • podążanie za dzieckiem, jego ciekawością świata,
  środowisko,
 • współpraca z rodzicami.

Rola Rodziców w Przedszkolu

Rodzice są częścią społeczności Przedszkola i bardzo ważnym jego elementem . Zapraszamy Rodziców na zajęcia, organizujemy warsztaty dla dzieci i Rodziców, wspólne wycieczki  i spotkania.

Słoneczna Chatka to miejsce, gdzie kierujemy się ideą podążania za dzieckiem, obserwowania jego rozwoju, zachęcania do samodzielności i odpowiedzialności, a także współpracy. Takie podejście sprzyja wzmacnianiu sprawczości dziecka.

Dlatego w naszym przedszkolu DZIECKO:

 • wspierane jest w kształtowaniu swojej samodzielności,
 • rozwija  myślenie, staje się odpowiedzialne ,
 • odpowiada za swoje zadania
 • wypracowuje wewnętrzną motywację,
 • uczy się współpracy,
 • zwraca uwagę na potrzeby środowiska,
 • codziennie przebywa na powietrzu,
 • ma wiele okazji do doświadczania i polisensorycznego poznawania świata,
 • ma zapewniony kontakt z naturą,
 • uczy się rozwiązywać konflikty z empatią ,
 • rozwija swoje talenty

Metody pracy

Realizujemy program wychowania przedszkolnego oparty o podstawę wychowania przedszkolnego poprzez sojusz aktywnych metod, zgodnie z prawem oświatowym. Zależy nam , aby każde dziecko mogło rozwijać się we własnym tempie i zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami.  W codziennej pracy korzystamy z wielu metod. Zdobywaniu wiedzy i umiejętności dzieci najlepiej służy metoda projektów, gdzie dzieci same dochodzą do tego czego chcą się nauczyć. Nauczyciel podąża za dziećmi, a jego rolą jest tak zaaranżować przestrzeń, aby inspirowała dzieci.

Nie stosujemy systemów motywacyjnych, a codzienne relacje z dziećmi budujemy o pozytywną dyscyplinę.

Cenimy wartości ekologiczne i wychowanie blisko natury. Codzienny kontakt z naturalnym środowiskiem sprzyja rozwojowi dziecka. Duża wagę przywiązujemy do działań ekologicznych i prozdrowotnych na terenie Przedszkola. Dzieci uprawiają roślinki, prowadzą eksperymenty i obserwacje. Pokazujemy dzieciom jak można żyć w przyjaźni z otaczającym nas środowiskiem. Staramy się szerzyć wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia.

W pracy z dziećmi inspirujemy się

Plan Daltoński

Plan daltoński to system nauczania, który stosowany jest w wielu szkołach i przedszkolach od ponad stu lat. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1973) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”Plan daltoński zaproponowany przez Parkhurst zakłada odejście od stałego planu zajęć oraz podziału na klasy. Tempo nauki ma być indywidualnie dostosowane do każdego ucznia, a przydzielone im zadania dopasowane do ich umiejętności oraz wieku. Po otrzymaniu puli zadań na konkretny dzień lub tydzień, uczniowie sami decydują kiedy i od czego zaczną. Pracę wykonują oni pojedynczo, w parach lub grupach, a następnie samodzielnie je sprawdzają. Ważne, aby skupiały się na tym, co już potrafią i rozwijały swoje mocne strony. Istotne znaczenie mają również dyskusje podczas zajęć.

Metoda Marii Montessori

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą. Maria Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko, doświadczające przez cały czas podmiotowości i współpodmiotowości. Podstawową formą jest tu zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Pozwala na zorganizowanie przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy. Opiera się na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu.

Maria Montessori wysuwała postulat wychowania naturalnego, co znaczy, że w wychowaniu należy uwzględniać naturalne prawa rozwoju, naturalne reakcje i naturalne tendencje występujące w zachowaniu wszelkich istot żywych. Była  przekonana, że poznawanie i opanowywanie rzeczywistości otaczającej człowieka dokonuje się nie tylko przez intelekt, ale także przez emocje oraz instynkty. Jeżeli wychowanie będzie dostosowane do naturalnego rozwoju dziecka, wtedy poczuje ono potrzebę zdobywania wiedzy.

Fazy w cyklu rozwojowym człowieka

Maria Montessori zanalizowała cykl rozwojowy jednostki ludzkiej, wskazując, jakie czynniki i sytuacje mogą zakłócać ten rozwój, a jakie przyczyniają się do wzmocnienia potencjału życiowego człowieka. Zwróciła uwagę na powstawanie „wrażliwych faz”. Są to etapy rozwojowe:

 1. faza na język (mówiony i pisany), na ruch, zachowania społeczne i porządek (od narodzin do szóstego roku życia); nazwała ją „absorbującym duchem”;
 2. faza na moralność, sprawiedliwość, dobro i zło, uczucia religijne, różne dziedziny nauki ( od 7 do 12 roku życia); dziecko zdobywa umiejętność „studiowania całości poprzez badanie detalu”;
 3. faza na godność osobistą, odpowiedzialność, wiarę we własne siły ( od 13 do 18 roku życia)./1/

Z przedstawionych założeń wyłania się idea, że pedagogika powinna wzmacniać potencjał życiowy i brać pod uwagę potrzeby dziecka.

Reggio Emilia

Reggio Emilia to koncepcja nauczania, która przerodziła się w system edukacyjny oparty na filozofii Lorisa Malaguzzi, skupionej na nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Koncepcja nauczania powstała we Włoszech w 1945r. z inicjatywy mieszkańców miasteczka Reggio Emilia, którzy chcieli otworzyć szkołę odmienną od tradycyjnych. Filozofia oparta jest na założeniach Jeana Piageta i Marii Mortessori oraz na przeświadczeniu, że dziecko posiada 100 języków, którymi przedstawia zrozumienie przez siebie świata. Pedagogika Reggio podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom w zależności od potrzeb i spostrzeżeń nauczycieli, rodziców i dzieci. Nauczyciele są otwarci na nową wiedzę, a dobro dzieci jest zarówno punktem wyjścia, jak i celem.

W tej koncepcji wyjątkowe jest:

 1. Podejście nauczyciela do dziecka – obserwujące, wyczekujące, pełne ufności w jego możliwości.
 2. Sposób pracy – brak gotowego programu nauczania, brak przygotowanych na cały rok kart pracy, lecz działanie wynikające z aktualnych zainteresowań dzieci, z bieżących impulsów,
 3. Forma pracy – projekty, „prowokujące materiały”, zachęcanie a nie podawanie gotowych odpowiedzi, inspiracja do nauki a nie nauczanie.
 4. Działanie przedszkola – nauczyciele jako wspierający się zespół, zaangażowani rodzice, dzieci jako równoprawni uczestnicy (a nie odbiorcy).

Pedagogika Reggio stawia sobie za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów.

Pozytywna Dyscyplina

ODPOWIEDNIA RELACJA Z DZIECKIEM JEST  PODSTAWĄ DO WSPÓŁPRACY

W naszym przedszkolu budujemy wzajemne relacje w  zgodzie z filozofią Pozytywnej Dyscypliny.

5 fundamentalnych zasad Pozytywnej Dyscypliny:

1.Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność,  pomaga im poczuć, że są ważne w rodzinie i  społeczności.

2.Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca: miękka  i zdecydowana w tym samym czasie, czyli twarda dla  problemu i miękka dla osoby.

3.Uprzejmość to wyraz szacunku dla dziecka, natomiast  stanowczość, to wyraz szacunku dla siebie.

4.Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co  dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje  decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje  się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić  sukcesy.

5.Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych:  szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów,  współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia  pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej  społeczności.

Filozofia Przedszkola

Poznaj filozofię Przedszkola Słoneczna Chatka

Obejrzyj film i zobacz , co jest dla nas ważne.

Edukacja blisko natury

EDUKACJA BLISKO NATURY TO  TAKŻE  EDUKACJA NA RZECZ ŚRODOWISKA,  EDUKACJA O TYM, JAK O NIE DBAĆ ORAZ  EDUKACJA KSZTAŁTUJĄCA MIŁOŚĆ DO  NATURY

 • Doświadczenia dzieci mają być naturalne, a nie  sztucznie konstruowane w placówce,
 • Dzieci mają  funkcjonować poza superbezpiecznymi i sterylnymi  warunkami placówki, które nijak się mają do realnego  życia.
 • Zachowania dzieci mają być spontaniczne, a nie  restrykcyjnie określone normami placówki.
 • Dzieci mają wchodzić w rolę odkrywców, którzy mogą  ujawniać wszelkie swoje zainteresowania i krytycznie  penetrować świat poprzez dowolne strategie uczenia  się.

. Korzystamy chętnie z bliskości parku i często wychodzimy tam na spacery, aby dokonywać odkryć i obserwacji przyrodniczych. Wokół przedszkola znajdują się też 3 różne ogródki. Jeden służy dzieciom do doświadczeń sensorycznych. Znajduje się w nim ścieżka bosych stóp. Drugi, w którym rośnie nasz dąb Gentelmen, jest zieloną salą dydaktyczną  oraz przestrzenią na nasze uprawy i obserwacje przyrodnicze. Ostatni ogródek jest miejscem do wypoczynku i zabawy.

Profil artystyczny

Stwarzamy dzieciom możliwości do wszechstronnego rozwoju .

W ramach czesnego dzieci mają zorganizowane zajęcia z instruktorami, pedagogami o profilu artystycznym:

 • Plastyczne,
 • Teatralne,
 • Rytmika,
 • Taniec

W naszym przedszkolu często goszczą artyści z audycjami muzycznymi Filharmonia Przedszkolaka oraz aktorzy teatrów dla dzieci.

My natomiast często uczestniczymy w wydarzeniach artystycznych w naszej okolicy.

Partycypacja i współpraca

odnosi się zarówno do dzieci, jak i  dorosłych. Wiąże się z ich poczuciem przynależności do grupy,  której działanie opiera się na solidarności, gotowości  współpracy i współodpowiedzialności.

Rodzice są również beneficjentami praw w Przedszkolu:

 • rodzice mają prawo do o aktywnego uczestnictwa w procesie  rozwoju własnych dzieci, który powierzono instytucji  przedszkolnej,
 • współpraca przyjmuje różne formy: spotkania, konsultacje,  zebrania, warsztaty, uroczystości,
 • współpraca z rodzicami i lokalną społecznością oparta na  wzajemnej akceptacji, współdziałaniu, poczuciu  odpowiedzialności

Nasz zespół

Kadra w Przedszkolu to nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym o specjalności wychowanie przedszkolne, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje podczas licznych szkoleń doskonalących oraz na studiach podyplomowych. Natomiast zajęcia dodatkowe prowadzą instruktorzy w swoich dziedzinach.

zdjęcie
Dyrektor Przedszkola
Natalia Ślazyk
zdjęcie
Nauczyciel
Joanna Szczuka
zdjęcie
Nauczyciel
Lucyna Gebel
zdjęcie
Nauczyciel
Ewa Korczyńska
zdjęcie
Nauczyciel
Katarzyna Latos
zdjęcie
Nauczyciel
Iwona Sokołowska
zdjęcie
Pomoc nauczyciela
Katarzyna Firszt
zdjęcie
Pomoc nauczyciela
Iwona Jędrzejczyk
zdjęcie
Pomoc nauczyciela
Barbara Kandora
zdjęcie
Sekretariat
Anna Sałaga